Skip links

Privacyverklaring

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Vraag het Klarijn B.V. en van Werken met Klarijn, is het vrijwel altijd noodzakelijk, dat wij persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid en ons doel om zeer zorgvuldig en transparant met de persoonsgegevens, die wij van u krijgen, om te gaan. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens bewaren en verwerken. Deze privacyverklaring is dan ook toepasselijk op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Wie zijn wij?
Vraag het Klarijn B.V. en Werken met Klarijn, hierna te noemen Klarijn, zet zich in om u een zo goed mogelijke juridische dienstverlening te kunnen bieden. Onder Vraag het Klarijn wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vraag het Klarijn B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg onder KvK nummer 60276460 en gevestigd aan de Moye Keene 54, 4791 BG in Klundert. Onder werken met Klarijn wordt verstaan, Eibert Lijnbach, h.o.d.n. Werken met Klarijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder KvK nummer 18059557. Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website, www.klarijn.nl en uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen op ons algemene mailadres vraaghet@klarijn.nl Telefonisch zijn wij voor u bereikbaar op nummer +31 168 409010.

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?
Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een zo goed mogelijke juridische dienstverlening te kunnen bieden. Wij bouwen graag een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en u wellicht aanbiedingen kunnen doen, die voor u interessant zijn, op basis van de door u in het verleden bij ons betrokken diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor u verwerken:

NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres:
Uw naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mail adres hebben wij nodig om voor u werkzaamheden te verrichten, juridische oplossingen aan te dragen en om u een factuur te kunnen versturen. Voor het bewaren van financiële gegevens, zoals een factuur, vereist de Nederlandse wetgever een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar. Wanneer wij bepaalde zaken niet per mail kunnen versturen, doen wij dit per post naar het door u opgegeven adres.

Marketing, optimalisering dienstverlening, website en gegevens van derden
Nieuwsbrieven:

Nadat wij voor u werkzaamheden hebben verricht en/of u zich via onze website heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van onze (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven en aanbiedingen. Dit doen we alleen, wanneer u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Wanneer u geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen, kunt zich altijd afmelden via een link in onze nieuwsbrief. Onder gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden nieuwsbrieven verstaan, waarin u van ons aanbiedingen ontvangt, die aansluiten bij eerdere door u bij ons afgenomen zakelijke diensten en bij de door u opgegeven interesses. Nieuwsbrieven versturen wij gemiddeld genomen zes keer per jaar.

Gebruik van onze website:

Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de datum en het tijdstip van uw bezoek en de gegevens die uw browser meestuurt. Klarijn maakt gebruikt deze informatie voor een normaal beheer van haar website en om de functionaliteiten daarvan te verbeteren. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze website. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van onze website, zoals het aantal bezoekers, welke pagina’s worden het meeste bezocht en wat zijn de drukke uren waarop onze website wordt bezocht.

Google Analytics:
Om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik, de functionaliteit en in de statistieken van onze website, maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het IP adres van uw computer) en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Op de web -site van www.google-analytics.com treft u het door hen gehanteerde privacy beleid aan. Met Google Analytics verzamelt Klarijn onder andere de volgende datA:
– Het aantal unieke bezoekers;
– Hoe vaak gebruikers onze website bezoeken;
– Welke pagina’s gebruikers van onze website bekijken;
– Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
– Bij welke pagina’s gebruikers de website weer verlaten.

Google Analytics kan deze informatie aan derden verstrekken, indien Google Analytics daartoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google Analytics verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google Analytics geen toestemming gegeven om de via onze website verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten dan is afgesproken tussen Klarijn en Google Analytics.

Cookies:
Wanneer u de website van Klarijn bezoekt, maken wij gebruik van cookies en van andere technologieën. Wij maken geen gebruik van gepersonifieerde cookies, uitsluitend van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs- instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens van derden:
Wanneer wij uw gegevens niet rechtstreeks van u zelf ontvangen, maar van een andere dienstverlener, bijvoorbeeld wanneer u via een accountant of een IT leverancier een juridische vraag bij ons neerlegt, dan verkrijgen wij uw gegevens via deze samenwerkende partner. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, stellen wij u op de hoogte van de ontvangst van uw gegevens. Alle informatie die wij van derden ontvangen, kunnen wij combineren met de informatie die door u is verstrekt.

Met welk doel / op basis van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt bij het uitvoeren van onze diensten en werkzaamheden voor u. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Klarijn. Wanneer u de door ons gevraagde persoonsgegevens niet aan ons vertrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten en deze niet bij ons afnemen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen/rechtsgronden:

– De toestemming van betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
– De uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische advies diensten en werkzaamheden in uw opdracht;
– Op basis van een wettelijke verplichting;
– Het afhandelen van uw betaling;
– Het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of aanbiedingen;
– Om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Meer in het algemeen, om onze dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren en optimaliseren, dus een gerechtvaardigd belang.
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de wettelijke vereisten zoals die zijn neergelegd in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een juridische grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Voor de verwerking -waaronder het bewaren- van uw persoonsgegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening, marketingactiviteiten en onze contactmomenten met u bestaat een gerechtvaardigd organisatiebelang van Klarijn. Hierbij hebben wij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en die van onze Klarijn organisatie. Het verwerken en daarmee ook het bewaren van een aantal van uw persoonsgegevens is bovendien noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer wij meer persoonsgegevens van u nodig mochten hebben, dan vragen wij uw expliciete toestemming daarvoor.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
IT – leveranciers en andere door ons ingeschakelde verwerkers:
Voor het beheer van onze ict-systemen en voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van de diensten van derden, zoals IT – leveranciers en computerspecialisten. Ook maken wij verplicht wettelijk gebruik van de diensten van een of meerdere accountants, voor het opstellen van een jaarrekening en voor de controle op onze financiële boekhouding.

Wij zien er op toe, dat deze derden -verwerkers- die door ons worden ingeschakeld, op een juist manier en volgens instructies van Klarijn omgaan met uw persoonsgegevens, indien en voor zover zij deze kunnen inzien en voor zover zij verwerker zijn in de zin van de AVG. Met derden die wij inschakelen en die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten om uw privacy daarmee te versterken.

Persoonsgegevens die door ons worden gedeeld met derde partijen:
In voorkomende gevallen kan Klarijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden en diensten gebruik maken van een team van gespecialiseerde juristen en advocaten. Wanneer Klarijn één of meer van deze specialisten inschakelt voor de (deel) oplossing van uw juridische vraag en Klarijn daartoe persoonsgegevens van u met deze derde partij moet delen, gebeurt dit altijd in persoonlijk overleg met u en uitsluitend pas na uw expliciete goedkeuring en instemming daartoe.

Klarijn deelt geen persoonsgegevens van u met derde partijen voor commerciële doeleinden.

Cookies:
Gegevens die via cookies op onze website worden verzameld, kunnen worden gedeeld met partijen die deze cookies plaatsen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacy verklaring, tenzij wij uw uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming hebben verkregen om uw gegevens langer te mogen bewaren (bijvoorbeeld om onze dienstverlening voor u te kunnen verbeteren) en tenzij er een wettelijke bepaling is, waardoor wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Klarijn hanteert de volgende bewaartermijnen voor:

– Papieren werkdossier: twee jaar na afronding van de zaak;
– Digitaal zaakdossier: vijf jaar na afronding van de zaak
– (financieel) administratieve gegevens: zeven jaar na vastlegging van deze gegevens;
– Gegevens van sollicitanten: vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
– Bezoekers van de website van Klarijn en ontvangers van nieuwsbrieven van Klarijn: drie jaar na het laatste bezoek aan de website, respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot onmiddellijke verwijdering van de gegevens zal worden overgegaan.
Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Klarijn neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisname van uw persoonsgegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zodat we een passend beveiligingsniveau aan u kunnen garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Ons beleid is er op gericht, dat alleen die medewerkers van Klarijn toegang hebben tot uw persoonsgegevens, die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Met alle medewerkers van Klarijn is ter versterking van uw privacy geheimhouding overeengekomen en is een individuele privacyverklaring met hen vastgelegd.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen, beperken of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een ver-zoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in het bezit hebben, bijvoorbeeld in ons computerbestand, om die gegevens naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie of bedrijf, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@klarijn.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (dat is de Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel als mogelijk is, maar uiterlijk binnen zes weken.

Klachten
Klarijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt ons dit laten weten door ons een e-mailbericht te sturen naar privacy@klarijn.nl of ons een brief te sturen naar ons adres, Postbus 212, 4760 AE in Zevenbergen t.a.v. de heer E.C. Lijnbach. Wij zijn tevens telefonisch bereikbaar op +31 168 – 40 90 10. Wij zullen onze uiterste best doen, om uw klacht te verhelpen.

U heeft ook het recht, om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dat doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of via het volgende adres van de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Telefoon: 0900 – 2001 2010
Trefwoord: AVG

Deze Privacy verklaring voor Klarijn is opgesteld in juli 2018

Deze site maakt gebruik van cookies om jouw van beter advies te voorzien!