Skip links

Algemene voorwaarden van Klarijn

Artikel 1 Werken met Klarijn

De praktijk van mr Eibert Lijnbach, handelend onder de naam Werken met Klarijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 18059557 en gevestigd te Klundert wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak.

Artikel 2 De overeenkomst

Een (mondeling of schriftelijk verleende) opdracht komt tot stand met de eenmanszaak als zodanig. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de eenmanszaak is aanvaard. Ten dezen kan de eenmanszaak slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden jurist. Dat een opdracht wordt gesloten met de eenmanszaak geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW tot een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

Lid a
De opdrachtgever dient Werken met Klarijn juiste informatie te verschaffen op straffe van verval van elke aanspraak jegens de eenmanszaak.

Lid b
Iedere aansprakelijkheid van Werken met Klarijn zal zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door de eenmanszaak gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

Lid c
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Werken met Klarijn aan de opdrachtgever in het desbetreffende dossier in rekening gebrachte honorarium tot een maximum € 5.000,00 (vijfduizend Euro). Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

Lid d
Het in 3b en 3c bepaalde is tevens van toepassing indien de betrokken Jurist van Werken met Klarijn optreedt in een andere hoedanigheid, zoals die van curator, bewindvoerder, mediator, arbiter, etcetera.

Lid e
De opdrachtgever vrijwaart Werken met Klarijn tegen alle aanspraken van derden, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van de zijde van Werken met Klarijn.

Lid f
Werken met Klarijn is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Lid g
Iedere vordering van de opdrachtgever op Werken met Klarijn, behalve door Werkende met Klarijn erkende vorderingen, vervalt na verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering.

Artikel 4 Verplichtingen WWFT

Ingevolge ondermeer de Wet betreffende de voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is Werken met Klarijn verplicht de identiteit van de opdrachtgever te controleren en bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.

Artikel 5 Inschakelen van derden

Werken met Klarijn overlegt voor zover mogelijk van tevoren met de opdrachtgever over het inschakelen van derden ten behoeve van de belangen van de opdrachtgever. Bij de selectie van derden zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Indien Werken met Klarijn bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt van de hulp van derden, is Werken met Klarijn voor hun gedragingen (dan wel eventuele tekortkomingen) niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Werken met Klarijn.

Artikel 6 Declaraties

Lid a
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

Lid b
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldig met (een) halfjaarlijks vast te stellen uurtarief/uurtarieven.

Lid c
Werken met Klarijn brengt de (verrichte) werkzaamheden in beginsel maandelijks bij opdrachtgever in rekening.

Lid d
Werken met Klarijn is steeds gerechtigd een voorschot te verlangen, alvorens Werken met Klarijn de werkzaamheden zal aanvangen.

Lid e
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 7 Betaling

Lid a
Betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever over het totale bedrag van de nota wettelijke rente aan Werken met Klarijn verschuldigd.

Lid b
De jurist van Werken met Klarijn heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien tijdige betaling van een declaratie (ook in toevoegingzaken) achterwege blijft.

Lid c
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties (met een minimum van 15%, of indien dit minder is danvijfenveertig euro bedraagt in ieder geval € 4 5 , 0 0 van het te incasseren bedrag) komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Reikwijdte algemene voorwaarden

Lid a
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van vroegere werkzame juristen en andere medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Werken met Klarijn hebben verlaten.

Lid b
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdracht en vervolgopdrachten.

Lid c
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Werken met Klarijn is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Werken met Klarijn is gevestigd.

Deze site maakt gebruik van cookies om jouw van beter advies te voorzien!